نظر یادت نره ...

دلم تنگ است

 دلم تنگ است دلم اندازه حجم قفس تنگ است

سکوت از کوچه لبريز است صدايم خيس و باراني است

نمي دانم چرا در قلب من پاييز طولاني است

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 20:39 |

در سایت ها نوشته بود که منشور کوروش پس از سالها قرار است به موزه ملی بازگردد.

ولی ایا جامعه ما به در ک ارزش تاریخی وتمدنی این اثر اگاهی دارد؟

ایا در شرایط اشفته زیست اجتماعی امروز ما که تمدن وفرهنگ باستانی سرزمین ایران انکار می شود .ناسیونالیسم ملی که نگه دارنده ی احساس به پیکره ی فلاتی از هستی زمین به نام سرزمین ایرانا است در سیطره ی گنگ ونامفهوم نمایش ادم های گسسته از تاریخ گم می شود وتاریخ کهن ایران رطوبت می گیرد وبرای هیچ کسی خیال از غریبی رو نمی کند.

ایران یک کشور نیست یک تمدن یک فرهنگ است واین گذشته ی ماست که به ما توان بودن دوباره خواهد بخشید .در دنیای که دیگران مولوی ما رادر طاقچه سرزمین خود می گزارندوبرای ملا نصرالدین سمینارها می گیرند تا بودن خورا از نگاهی دیگر ببینند .

انتهای تاریخشان به هفتصد سال نمی رسد وامروز سرود ملی کشورشان در دانشگاه تبریزدر ساعت دو نیمه شب باعث غرور جمعی می شود که هزاران سال تاریخ مشترکی با سرزمین ایرانا دارند.

چه دردناک زیستن در شهر اریایی که تب می ریزد وافتخار به پرچم عثمانی واتاتورک دیدن.این همه تاریخ باهم داشتن به شبی در تاریکی بی هویتی ادمک های که در نفوذ خواستن وحشی حیوانی خویش به تنگنا امده اند رنگ می بازد .

ایین پدران ما مهر پرستی بود نه ستایش خورشید اندیشه پرستی که از نور وروشنایی می اید وما امروز ادم های نادانی شده ایم که بازیچه پان ترکیسم قفقازی ویک عده قدرت پرست کرد ویک عده نادان متعصب دینی در جنوب .

ما با دروغ بزرگ شدیم ودر بی صداقتی شکل گرفتیم ونسل دیروز که هیاهوی امروزشان نیز چون گذشته کثیف وریاکارانه است باید جفای که بر تاریخ وهویت ملی این سرزمین می رود را به پاسخ بنشینند.

باوری می گوید در جای که هیچ ارزشی برای انبار تاریخی موجود نمی شود همان بهتر که منشور کوروش در انگلستان بماند که انها هم بهتر نگاهش خواهند داشت وهم بهتر به تاریخ معرفی اش خواهند کرد که اگر این گونه نبود اگاهی تاریخی ما درباره ی ایران از هرودت وگزنفون ویهودیان نبود واگر این گونه نبود سیزده به در ونوروز تحقیر نمی شد واولین عید تاریخ را بی ارزش نمی کردیم که با عرب ها هم عید شویم تا زبان پارسی به خیال لهجه بیستم عربی شود .ودرسرزمین ایران به جرم فارس بودن با بی تفاوتی ها ونگرش منفی روبرو نشوم .زبانی که در طول تاریخ هویت ایرانی را پاس داشته بدان روی که در سکوت حمله ویرانگر مغول زبان اول در جهان فرهنگی اسلام شد. مسلمانان چینی به فارسی نماز خواندند.ترکان مسلمان زبان فارسی را به هند بردند وزبان فارسی ایین وفرهنگ ایرانی اگرچه تحقیر شد خود را حفظ کردند تا ما به عنوان ملتی یگانه در این بودن انسانی در حین دوستی با همه ی ملت ها وتاریخ ها در تنوع فرهنگی که زیبایی صورت زیست انسانی است سهیم بوده وبه تکامل نژاد بشری اندیشه کنیم

سرزمین مهر سرزمینی است که دشمن ندارد وانسان ها را صورت یک پیکر می داند .

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه سی ام خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 19:56 |
از خواندن اتفاقات دانشگاه زنجان حالم گرفته شد .راستی اگر همه ی ما انسانیم با نیاز های زیستی مشابه پس چگونه یک عده در خیابان ها راه می افتند ودم از امنیت اخلاق می زنند .خبرها این روزها بیش از دوباره غمگین می کند صورت عبوس سرزمینمان را ولی بازی قدرت بهانه دارد وانسان به ستوه امده در اندیشه عرفانی دوباره .

از یک طرف تیزی دندان های قومیت سلطه گر جهانی -ازیکسو اندیشه ویرانی سرزمین کهن تر از تاریخ وتبدیل ان به قومیت های ذلیل که حتی خود نمی دانند چه می خواهند .فقط عقده های زوری هستنددر گلو بغض شده وموج  احساسی که در بی معنی زندگی ریشه دارد .

نمی دانیم کدام دست یا کدام بازی چنین به زوال می کشد همه ی بودنمان را

یک عده ادم های کوچک وکوتوله سرگرم بازی با میراثی هستند که از زمان ومکان بودن انها بسی فراخ تر است .

تمدن وفرهمگ را ادمیان ساختند وخواهند ساخت اگر امروز غرب وحشی زور دارد وقوی است دستاورد روح های بزرگی است که در این سرزمین نترسیدند اندیشه کردند وساختند اگرچه خیلی ها باختند وزندگی هیچ معنی ندارد مگر در بودنی که سهم من وتو مبارزه است در افریدن روشنایی در ظلمت ذهن انسانها در مبارزه برای حقی که باور داری وبرای درستی که تورااز نادرستی می رهاند.

سکوت نشانگان ارامش نیست در شب ذهن رهایی نیست

دانشگان برای اندیشیدن برای دیدن بد ها وبرای افرینش خوبی هاست اگر بر قامتش سیلی روزگار پنجه می زند عصیان ستیغ بلندی است که همای خیالش برای افریدن دوباره می افریند.

بدبخت سرزمین ومردم ما هستند که بازیگران هیچ وپوچ هستند .بازیگرانی که همیشه برای دیگران به میدان امده اند در لابلای تاریخ ما درگوشه وکنار فرهنگ ما دست اموز بودیم تا دیگران از سرمایه مادی وانسانی ما بسازند وبخوانند وما همیشه در عطش بسوزیم وببازیم روزی روسیه پنجه در پوست سرزمین ما کند وامروز غرب ودیگران

پس کی ما هستیم .

درد دانشگاه شورش برای چنین رویدادی نیست که خاموش تر از ان اما گسترده تر چون شب از پی روز روان است.

درد امروزما معنی کردن دوباره ی بودن ماست .

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در دوشنبه بیست و هفتم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 23:17 |

یک گروه انسانی از راه مقایسه خود با دیگران هویت خویش را می سازد.

                                                                                      (ادوارد سعید)

آموزش وپرورش تطبیقی

Comparative education

 

موضوع:

             معرفی نظام اموزشی امارات متحده عربی

Information on the United Arab Emirates

 

پدید آورنده:

حامد پاسالاری

 

 

دانشگاه تبریز

دانشکده علوم تربیتی

(تکنولوژی آموزشی )

خرداد 1387

 

 

مقدمه

اموزش وپرورش تطبیقی دانشی که به مطالعه ی نظام تعلیم وتربیت کشورهای دیگر می پردازد.

نظام تعلیم وتربیت هر اجتماع انسانی ریشه در تاریخ وسیر تکامل و دگرگونی های گسترده فرهنگی و...دارد.بنابراین برای درک چنین نظامی دوره ی گسترده از پژوهش وکنکاش نیاز است تا بتوان صورتی از رویداد را در نگاه واقعی تر ترسیم نمود.

انچه ازاین گفتار ناقص بر می اید بریده های از مطالبی است که در زمانی محدود وبرای کار دانشجوی از نوع نظام اموزش عالی ایران فراهم امده است .

گرچه برای پیدا کردن فردی که اشنایی بانظام تعلیم وتربیت امارات  داشته باشد وقت بسیار گذاشتم اما واقعیت امر برای ادم های جامعه ی ما چنین دانسته های ارزش نگریستن ندارند وجوابی نگرفتم.

بهر صورت انچه از این گفتار بر می اید نگاه اجمالی به واقعیت های کشوری امارات عربی متحده که از سایت فارسی بی بی سی گرفتم .تاریخچه ی از وضعیت اموزشی این کشوراز روزنامه ی سرمایه.سیاست گذاری اموزشی وساختار ان وهمچنین برنامه ها ومحتوای اموزشی ودر پایان معرفی چند دانشگاه این کشور.

 

 

 

نمایه کشور: امارات عربی متحده

 

امارات عربی متحده هفت دولت متحد هستند که در سال ۱۹۷۱ توسط ایالت های تروشال (Trucial States)، بعد از استقلال از بریتانیا شکل گرفتند.

اگرچه هر یک از این ایالت ها – ابوظبی، دوبی، اجمن، فجیره، راس الخیمه، شارجه و ام الکیوین – دارای درجه خوبی از استقلال هستند، اما امارات عربی متحده توسط شورای عالی حکمرانان که متشکل از هفت امیر است، اداره می شود که نخست وزیر و کابینه را انتخاب می کنند.

در یک نگاه

قبل از کشف نفت در دهه ۱۹۵۰، اقتصاد امارات عربی متحده متکی بر ماهیگیری و صنعت روبه افول مروارید بود اما از سال ۱۹۶۲ که ابوظبی بعنوان اولین ایالت در این کشور شروع به صادر کردن نفت کرد، اجتماع و اقتصاد این کشور متحول شد.

مرحوم شیخ زاید، حکمران ابوظبی و رئیس جمهور امارات عربی متحده، به سرعت به پتانسیل بالای صنعت نفت پی برد.

 

سیاست: امارات عربی متحده یکی از لیبرال ترین کشورهای حوزه خلیج فارس است که با فرهنگ ها و عقاید دیگر مدارا کرده است. در دسامبر سال ۲۰۰۶ امارات اولین انتخابات ملی خود را برای یک عضو مشورتی برگزار کرد

اقتصاد: مردم امارات عربی متحده عموما زندگی با سطح استاندارد بالا دارند که دلیلش ثروت نفت اس.، گوناگونی اقتصادی باعث تعدیل شوک نوسان قیمت نفت شده است. این کشور منطقه ای تجاری و مرکز توریست است

بین المللی: تنش هایی بین امارات عربی متحده و ایران بابت اختلاف نظر بر سر بعضی از جزیره های خلیج فارس وجود داشته است. آمریکا با امارات مانند متحد خود در جنگ علیه تروریسم رفتار می کند

او مبادرت به توسعه کل امارات کرد و منافع بدست آمده از نفت را در راه بهداشت و تندرستی، آموزش و پرورش و زیرساخت های ملی صرف کرد.

صنعت نفت، توجه کارگران خارجی بسیاری را به خود جلب کرده است که در مجموع با احتساب تبعید شدگان سه چهارم جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

بخش در حال رشد بازرگانی و صنعت توریست کمک شایانی به توسعه عظیم این کشور کرده است جائیکه میلیاردها دلار صرف نمایشگاه های ویژه می شود.

هتل های شیک و آسمان خراش ها، نشان شهرهایی نظیر ابوظبی و شهر بین المللی دوبی هستند.

امارات عربی متحده یکی از لیبرال ترین کشورهای حوزه خلیج فارس است که با فرهنگ ها و عقاید دیگر مدارا کرده است.

تا دسامبر سال ۲۰۰۶ میلادی امارات عربی متحده تنها کشور در منطقه بود که اعضای انتخابی نداشت.

اطلاعات و آمار کلی

·       نام کامل: امارات عربی متحده

·       جمعیت: ۳.۱ میلیون نفر (سازمان ملل، ۲۰۰۵)

·       پایتخت: ابوظبی

·       بزرگترین شهر: دوبی

·       مساحت: ۷۷۷۷۰۰ کیلومتر مربع

·       زبان رسمی: عربی

·       مذهب رسمی: اسلام

·       شاخص امید به زندگی: ۷۶ سال (مردان)، ۸۱ سال (زنان) (سازمان ملل)

·       واحد پول: ۱ درهم = ۱۰۰ فلس

·       صادرات اصلی: نفت، گاز

·       سرانه درآمد ناخالص ملی: ۲۳۷۷۰ دلار (بانک جهانی، ۲۰۰۶)

·       آدرس حوزه اینترنتی: .ae

·       کد تلفن بین المللی: ۹۷۱+

رهبران سیاسی

رئیس جمهور، حکمران ابوظبی: شیخ خلیفه ابن زاید

شیخ خلیفه کمی بعد از مرگ پدرش، شیخ زاید بن سلطان ال نهیان در نوامبر ۲۰۰۴ توسط شورای ائتلافی امارات به رئیس جمهوری منسوب شد. رئیس جمهور قبلی که ۸۶ ساله بود، وضع جسمانی مناسبی نداشت.

شیخ خلیفه جانشین پدر خود شد

گفته می شود شیخ خلیفه، ولیعهد ابوظبی از سال ۱۹۶۹، طرفدار زندگی مدرن به سبک غربی ها است.

شیخ زاید که غالبا به پدر ملت از او یاد می شود، در سال ۱۹۶۶ حکمران ابوظبی، جانشین برادرش شد و بخاطر توانایی در رهبری و تعهدش برای شکل دادن به اتحادیه، بعنوان اولین رئیس جمهور امارات عربی متحده در سال ۱۹۷۱ انتخاب شد.

با انتخاب مجددش هر پنج سال یکبار از ۱۹۷۱، شیخ زاید ارزش های مدارا کردن در مذهب و مساوات مخصوصا در مورد زنان را کم کم وارد سیاست های خودش کرد که باعث تاثیر مثبت عظیم آن در تثبیت کشور امارات عربی متحده شد.

·       معاون رئیس جمهور، نخست وزیر، حکمران دوبی: شیخ محمد بن رشید المکتوم

·       حکمران اجمن: شیخ حمید بن رشید النوئیمی

·       حکمران فجیره: شیخ حماد بن محمد بن حماد الشرقی

·       حکمران راس الخیمه: شیخ صغر بن محمد القسیمی

·       حکمران شارجه: شیخ سلطان بن محمد القسیمی

·       حکمران ام الکایوین: شیخ رشید بن احمد المعلا

رسانه ها

دوبی مشتاق است تا در کنار مصر و لبنان، مرکز منطقه ای و بین المللی سرویس های رسانه ای و تلویزیونی بشود. یک بخش رسانه ای و تجارت الکترونیکی صلاحیت دار در سال ۲۰۰۰ تاسیس شد تا بتواند جاذب بازار فروش رسانه های منطقه ای و بین المللی باشد.

شهر رسانه ای دوبی و همکارانش دو عرضه کننده دو فایده بودند: مزایای مالیاتی و آزادی بیان.
موسسات رسانه ای اصلی – شامل رویترز و سونی – و ناشران، هنرمندان و نویسندگان همگی دست بکار شدند. پخش کننده مستقر ماهواره ای ام. بی. سی. از لندن به شهر رسانه ای دوبی انتقال یافت.

دیگر ایستگاه های تلویزیون ماهواره ای وابسته به عربی با نفوذ که مستقر در امارات است تلویزیون ابوظبی است که پوشش گسترده ای از عملیات جنگی به رهبری آمریکا در سال ۲۰۰۳ به عراق داده بود.

قانون اساسی عرضه کننده آزادی بیان است اما مقررات سخت و کنترل سیاسی در مورد محتوای رسانه ها وجود دارد.

یک قانون که مربوط به سال ۱۹۸۸ می شود انتشارات را ملزم به داشتن جواز و طرح ریزی کردن گزارشات قابل قبول می کند. انتشارات خارجی قبل از پخش سانسور می شوند. روزنامه نگاران گرایش به تمرین خود سانسوری در مورد موضوعاتی که به سیاست حکومت و خانواده های حاکم مربوط می شود، دارند.

استفاده از اینترنت گسترده است، تقریبا از سال ۲۰۰۴ بیش از یک میلیون نفر کاربر اینترنتی وجود داشته است.

مطبوعات:

البیان: غیر دولتی، روزنامه در دوبی
گلف نیوز: دوبی، به زبان انگلیسی
خلیج تایمز: غیر دولتی، روزنامه در دوبی

تلویزیون:

تلویزیون امارات دوبی: پخش کننده وابسته به عرب
تلویزیون ابوظبی: پخش کننده وابسته به عرب
تلویزیون اجمن
تلویزیون شارجه
ام بی سی: مستقر در دوبی و پخش کننده وابسته به عرب
العربیه: کانال خبر در اختیار ام. بی. سی.

رادیو:

رادیو ابوظبی
رادیو آسیا: تجاری، به زبان های هندی، اردو و مالزیایی پخش می شود
رادیو راس الخیمه
اف. ام. العربیه: تجاری
دوبی
۹۲: به زبان انگلیسی
دوبی
۹۳.۹: به زبان عربی
سیتی اف. ام.: برنامه هایی به ربان انگلیسی و اردو

 

 

نگاهی به تاریخچه ی نظام اموزشی در امارات متحده عربی

(برگرفته از روزنامه سرمایه –

شماره 236 /7-5-85)

: حمايت از دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي امارات
    در شرايط كنوني جهان گستره آموزش عالي از رواج شيوه هاي اقتصادي بي بهره نبوده است. امروزه آموزش عالي مجموعه فعاليتي چند منظوره است كه در يك سوي آن توسعه ملي و در سوي ديگر آن كسب درآمد هاي ارزي و در آمدهاي فراملي قرار دارد. در منطقه خاورميانه و به ويژه منطقه خليج فارس كسب درآمدهاي ارزي از محل گسترش فضا هاي آكادميك فعاليتي نوپاست.در اين زمينه ايران نسبت به بسياري از كشورهاي منطقه داراي پيشينه و دانش چشم گير است. اما در حال حاضر كشور امارات متحده عربي فعال ترين و نزديك ترين رقيب ايران در زمينه گسترش فضاهاي آموزش عالي و كسب درآمد ارزي است . در عرصه اين رقابت امارات باجذب جوانان ايراني در دانشگاه هاي خود هر ساله درآمد ارزي چشم گيري دارد . اين جريان آموزشي عمدتادر مراكزي برقرار مي شود كه نسبت به مراكز آموزش عالي ايران در سطح بسيار پايين تري قرار دارند. بررسي وضعيت پيش برد آموزش عالي در امارات متحده عربي راه گشاي برنامه ريزان براي تدوين برنامه هاي كارآ جهت رويارويي با رقابت فشرده در منطقه خليج فارس است.
    
    تا 23 سال پيش امارات متحده عربي فاقد هرگونه سابقه آموزش آكادميك و مدرن بود.28 سال پيش درابتداي سال 1977 اعلام شد كه در پاييز همان سال دانشگاهي در العين افتتاح خواهد شد ظرفيت پذيرش دانشگاه العين 300 دانشجو اعلام شد و در برنامه توسعه اين دانشگاه افزايش ظرفيتي معادل پذيرش 3 هزار دانشجو تا سال 1980 وجود داشت. در آن هنگام اماراتي هاي خواهان تحصيل در سطوح دانشگاهي ناگزير به سفر خارج بودند. اين جريان تا سال ها پس از استقلال امارات متحده عربي ادامه داشت.
    
    در سال هاي نخست استقلال امارات متحده عربي و حتي يك دهه پس از آن نيز اين كشور از نظر آموزش هاي اوليه با مشكلات فراواني روبه رو بود. بنابراين هنگامي كه امارات متحده عربي در زمينه آموزش هاي پايه اي و ابتدايي شهروندان با دشواري هايي رو به رو بود به طورطبيعي در زمينه آموزش هاي دانشگاهي فاقد هرگونه زيربنا و امكانات آموزشي بود.
    
    در سال 1971 دركل امارات متحده عربي تعداد 28 هزار دانش آموز وجود داشت. در سال 1977 اين رقم به90 هزار نفر افزايش يافت . مقايسه اين ارقام با جمعيت 655 هزار نفري امارات (سال 1975) نشان دهنده ناچيز بودن ضريب نفوذ آموزش هاي پايه اي و اوليه در امارات متحده عربي سه دهه پيش است. امارات متحده عربي در سال هاي دهه70 قرن بيستم از نظركادر آموزشي مدارس ابتدايي و دبيرستان ها فاقد هرگونه كادر آموزشي بومي براي ارايه آموزش درمدارس ابتدايي و دبيرستان هاي كشور بود. بنابراين امارات ناگزير بود آموزگاراني از خارج به ويژه از كشورهاي عربي همانند كويت، مصر و اردن به استخدام در آورد .
    
    در سال 1977 يكي از افتخارات امارات متحده عربي در زمينه گسترش آموزش و پرورش اعلام اين موضوع بود كه مدارس ابتدايي و دبيرستان در تمام شيخ نشين ها وجود دارد و فراگيري آموزش هاي تكميلي در زمينه هاي فني در نواحي توسعه يافته كشور امكان پذير است.لازم به ذكر است ، آموزش هاي فني كه در مناطق توسعه يافته تر امارات دهه 70 امكان فراگيري آن وجود داشت; به هيچ وجه ويژگي هاي يك آموزش آكادميك و حتي شبه آكادميك را نداشت. بلكه آموزش هايي بود كه در يك زمينه خاص برخي مهارت هاي فني را به افراد آموزش مي داد و از نظر طبقه بندي آموزش در فهر ست شيوه هاي كارآموزي و آموزش مهارت هاي فني جاي مي گرفت.
    
    بررسي روند شكل گيري آموزش هاي آكادميك درامارات متحده عربي نشان مي دهد كه اين كشور تاكم تر ازسه دهه پيش فاقد هرگونه دانش و فرهنگ آموزش دانشگاهي، زير بنا و تاسيسات و امكانات آكادميك است. اماراتي ها نيم دهه پس ازاستقلال تصميم گرفتند كه دانشگاه داشته باشند. اين اقدام خوبي درزمينه توسعه فرهنگي و دستيابي به پي آمدهاي مطلوب اقتصادي است. اما اين حقيقت را نبايد فراموش كرد كه اين كشور فاقدريشه و پيشينه آموزش هاي عالي است. نبود بنيان هاي آموزش آكادميك در رقابت هاي منطقه اي به مثابه يك عامل بازدارنده و كاهنده سرعت رشد آموزش هاي اصولي آكادميك عمل مي كند. در اين زمينه وضعيت ايران و امارات مثال زدني است. در ايران در اوايل دهه نخست قرن خورشيدي جاري با تاسيس دانشگاه تهران عصر آموزش هاي مدرن و آكادميك آغاز شد. اما در واقع آموزش هاي عالي در ايران به هنگام شروع قرن خورشيدي جاري آغاز نشده، بلكه ريشه آن در عهد ناصري و گشايش دارالفنون توسط اميركبير است. دارالفنون نه يك مدرسه بلكه پايه آموزش آكادميك در ايران به شمار مي رود; اگر چنين باوري را بپذيريم ايران داراي حدود دو قرن پيشينه آموزش آكادميك است.
    
    اين عامل يعني ريشه دار بودن آموزش آكادميك درايران درگستره رقابت هاي آموزشي كه درمنطقه خليج فارس وجود دارد به ويژه در عرصه رقابت با امارات متحده عربي به عنوان يك عامل اساسي و يك مزيت به شمار مي رود.
    
    ويژگي هاي آموزش دانشگاهي در امارات متحده عربي
    
    آموزش هاي دانشگاهي كشور امارات متحده عربي به دو گروه اصلي قابل تقسيم بندي است :
    
    گروه نخست دانشگاه هايي است كه در راستاي طرح هاي توسعه اي امارات شكل گرفته اند و هدف از تاسيس اين مراكز آموزش عالي تربيت نيروي انساني مورد نياز براي مشاركت و هدايت طرح هاي توسعه اي كشور است. در مورد اين دانشگاه ها اماراتي ها به هيچ وجه هدف هاي تامين درآمد از طريق جذب دانشجو را پيش رو ندارند. مخارج نسبتاهنگفت اين گونه مراكز آموزشي توسط دولت تامين مي شود و دانشگاه هايي كه در اين مجموعه آموزشي جاي مي گيرند براي تامين مخارج خود هيچ اتكايي به شهريه و هزينه هاي پرداختي از سوي دانشجويان داخلي و خارجي ندارند. اين دانشگاه ها اساسابراي آموزش شهروندان اماراتي و جايگزيني آن ها با نيروهاي كار خارجي تاسيس شده اند. به همين علت اولين شرط براي ثبت نام در اين گونه دانشگاه ها داشتن گذرنامه اماراتي است.
    
    گروه دوم، دانشگاه هايي است كه با هدف هاي تجاري و كسب اعتبار تاسيس شده اند، در اين مجموعه شعبات دانشگاهي اروپايي و آمريكايي جاي مي گيرند. دانشگاه هايي كه در امارات متحده عربي اقدام به تاسيس شعبه كرده اند از نظر اعتبار علمي در رده هاي گوناگوني قرار دارند.
    
    تعدادي دانشگاه خارجي در زمينه آموزش از راه دور و به هنگام (
on line) در امارات متحده فعاليت دارند. اماراتي ها چنين وانمود مي كنندكه شعبات خارجي اين دانشگاه ها به عنوان شعبات منطقه اي اين مؤسسات آموزشي به شمار مي روند. اين در حالي است كه دانشگاه هاي خارجي از جمله دانشگاه هايي كه از راه دور آموزش مي دهند، اين گونه تصور و هدفي ندارند. آن ها براي ادامه كاروكسبي مناسب و پايدار تمايل دارند در تمامي كشورهاي منطقه خليج فارس شعبه خود را داير كنند.
    
    امارات متحده عربي بر شيوه و ساز و كار آموزشي شعبات دانشگاه هاي خارجي نظارتي ندارد. هدف اصلي برنامه ريزان اماراتي از تاسيس شعبات دانشگاه هاي خارجي، كسب ارز از طريق جذب دانشجويان خارجي كشور هاي منطقه خليج فارس و كسب اعتبار از طريق بالا بردن آمار تعداد دانشگاه هاي كشور است. اين در حالي است كه مقامات آموزش عالي امارات در مورد دانشگاه هاي دولتي اين كشور حساسيت هاي بسيار زيادي دارند. آن ها براي فراگيري مناسب دانشگاه هاي دولتي حتي به سنتي ترين گروه هاي اجتماعي كشور امارات اطمينان مي دهند كه در دانشگاه هاي دولتي; آموزش هاي مدرن آكادميك بر بستري از سنت هاي شيخ نشين ها جاري است.
    
    دانشگاه هاي دولتي امارات متحده عربي
    
    دانشگاه عجمان
    
    دانشگاه علوم و تكنولوژي عجمان كه به صورت شبكه اي فعاليت مي كند با هدف ايجاد يك مركز آموزش عالي در جهان عرب ايجاد شد. اين مركز آموزش عالي كار خود را در قالب كالج در سال 1988 آغاز كرد و در ادامه فعاليت خود چهار شعبه در امارات تاسيس كرد. دانشگاه عجمان خواهر خوانده دانشگاه والنسيا كشور اسپانياست; دانشگاه والنسيا دانشگاه علوم و تكنولوژي مديترانه ناميده مي شود.
    
    مركز دانشگاه عجمان در شهر عجمان واقع است. عجمان در ساحل غربي امارات متحده عربي قرار داشته و فاصله كوتاهي با شارجه دارد. دانشگاه عجمان در سال 1994 در ابوظبي گشايش يافت. شعبه اين دانشگاه هم چنين در سال 1997 در العين افتتاح شد. شهر العين در بخش شرقي امارات متحده عربي واقع است. شعبه دانشگاه عجمان در سال 1999 در امارت فجيره گشايش يافت. فجيره در ساحل شرقي امارات در 120 كيلومتري دبي قرار دارد.
    
     دانشگاه شيخ زايد (ويژه زنان (
    
    اماراتي ها ريشه دار نبودن آموزش آكادميك را در اين كشور ناشي از جوان بودن آن مي دانند. آن ها مي گويند امارات متحده عربي كشوري جوان با كمتر از30 سال سابقه استقلال است. اما اين موضوع وقتي با وضعيت آموزش عالي دركشوري همانند هند پس از استقلال مقايسه شود، به نتايج ديگري خواهيم رسيد. ما به اين حقيقت خواهيم رسيد كه اساس آموزش آكادميك معاصر هند عمدتادر دوران پيش از استقلال شكل گرفته است. در هر صورت در شرايط كنوني مقامات برنامه ريز اماراتي تلاش دارند كه عدم برخورداري از پيشينه آموزش آكادميك را جبران كنند . اين تلاش ها در محدوده دانشگاه هاي دولتي تمركز يافته است. آن ها مي خواهند عدم وجود ژرفنا در طول زمان را از طريق عميق ساختن آموزش در دانشگاه هاي دولتي جبران كنند .
    
    افق(
vision) دانشگاه زايد:درافق دانشگاه زايدآموزش رهبران و مديران براي خلق فرصت هايي قرار دارد كه آينده امارات متحده عربي را شكل مي دهند.
    
    مأموريت (
mission ) دانشگاه زايد: ماموريت دانشگاه زايد عبارتند از:
    
    - آماده كردن دانشجويان براي زندگاني موفقيت آميز در قرن 21
    

    شرايط پذيرش دانشجو در دانشگاه زايد:
    
    - تنها زنان با حداقل 17 سال سن مي توانند در دانشگاه زايد ثبت نام كنند.
    
    -داشتن اوراق هويت ملي معتبر
    
    -سرانجام داشتن پاسپورت امارتي
    
    دانشگاه اتحاد راس الخيمه
    
    دانشگاه اتحاد راس الخيمه داراي چهار دانشكده مهندسي و علوم كامپيوتر، مديريت و نظام هاي اطلاعاتي، آموزش و پرورش و هنر است. بنا به گفته دست اندركاران، اين دانشگاه در راستاي ارايه آموزش هاي عالي در زمينه تحقيقات در بخش هاي مختلف اجتماعي و علوم و دانش فعاليت مي كند .آن ها خاطرنشان مي سازند كه آموزش هاي دانشگاه زايد عميقادر فرهنگ اسلامي و عربي ريشه دارد و هم چنين مدرن ترين سياست هاي آموزشي دانشگاه هاي اروپايي و آمريكايي در اين مركز آموزش عالي به كارگرفته مي شود .انطباق برنامه آموزشي دانشگاه اتحاد با نياز هاي بازار كار امارات متحده عربي يكي از ويژگي هاي اين دانشگاه اعلام شده است.
    
    به نظر مي رسد يكي از اهداف اصلي فعاليت دانشگاه هاي دولتي امارات متحده عربي تربيت نيروي بومي يعني شهروندان اماراتي براي جايگزيني آن ها با نيروهاي متخصص خارجي است. برنامه ريزاني كه در زمينه امنيت ملي امارات متحده فعاليت مي كنند، به شدت نگران برهم خوردن تركيب جمعيتي اين كشور به نفع نيروهاي غير بومي و خارجي هستند. در حال حاضر نيروي كار خارجي طيف گسترده اي را در امارات تشكيل مي دهد كه در يك سوي آن كارگران غيرماهر و در سوي ديگر آن نيرو هاي داراي تخصص هاي پيچيده قرار دارند.
    
    دانشگاه شارجه
    
    دانشگاه شارجه هدف برآوردن نيازهاي امارت شارجه در زمينه آموزش و نيازهاي فرهنگي را پيش رو دارد. پاسخ گويي به اين نيازها با در نظر گرفتن ارزش هاي اسلامي و سنت هاي جامعه، انجام مي گيرد.
    
    اهداف دانشگاه شارجه: برنامه آموزشي دانشگاه شارجه براساس يادگيري از طريق آموزش و تحقيق استوار است و تلاش مي شود فضايي ايجاد شود تا تمامي استعداد هاي دانشجويان شكوفا شود. با توجه به اين اهداف دانشگاه شارجه توسعه اقتصادي و اجتماعي امارت شارجه و كشور امارات متحده عربي را هدف گرفته است
    
    افق دانشگاه شارجه: تبديل شدن به يك نهاد آكادميك در خاورميانه و كسب اعتبار در سطح جهاني در افق اين دانشگاه قرار دارد.
    
    نظام ارزشي: دانشگاه شارجه مجموعه زير را به عنوان اجزاي نظام ارزشي اين دانشگاه مشخص كرده است: اخلاق و مسؤوليت اجتماعي، ايجاد فضاي مناسب آموزشي، توجه به كيفيت و استاندارد هاي آموزشي، خلاقيت، ايجاد پيوند هاي اجتماعي، چشم انداز جهاني، آزاد انديشي، ترويج كار گروهي، مسؤوليت و پاسخ گويي در مورد اهداف و آرمان هاي دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سیاست گذاری آموزشی:

در زمینه سیاست گذاری آموزشی منابع به روز چه در متن انگلیسی وچه فارسی نتوانستم بیابم وبه نظر می رسد در کشورهای مشابه امارات فلسفه اموزش وپرورش محکمی که مبنای سیاست گذاری اموزشی باشد با توجه به ساختار اجتماعی این گونه جوامع وجود ندارد .

بیشتر سیاست گذاری ها برای توجیه شاخص های اماری جهانی در حوزه سخت افزاری با نگاهی کمی گرایانه دیده می شود.(مانند نرخ بی سوادی و...)

درمتنی که به معرفی واقعیت های نظام اموزش وپرورش این کشور می پرداخت. راهبردها وبرنامه ان را تا سال 2020چنین ترسیم نموده بود:

مدارس دولتی برای تمامی شهروندان این کشور از دوره ابتدایی تادانشگاه توسط دولت ایجاد شده است.بیشتر از نیم ملیون دانش اموز در مدارس ودانشگاه های این کشور مشغول تحصیل هستند.

بیش از چندین هزار نفر از دانش اموزان دیگر کشورها از امکانات آموزشی دولتی استفاده می کنند.

تحصیلات از دوره ابتدایی تا متوسطه الگوی جهانی واجباری دارند.

موسسه فدرال زنان امارات در حال از بین بردن بی سوادی بزرگسالان بی سواد می باشد.

تاکید بیشتر برای بی سوادی در زمینه استفاده از کامپیوتر می باشد .از سوی دیگراموزش زبان انگلیسی به صورت گسترده برای بالا بردن توانایی ها ومهارت های جوانان امارت مورد توجه می باشد.

در زمان شکل گیری امارات متحده عربی(1971)اقلیت محدود از جمعیت این کشور توانایی دسترسی به اموزش رسمی داشتنداکنون یک سیستم جامع برای همه دانش اموزان جهت دسترسی به اموزش رسمی وجود دارد.

کمک هزینه تحصیلی برای کسانی که خواهان ادامه تحصیل در خارج از این کشور هستند به صورت گسترده وجود دارد.

راهبرد اموزشی:

بنا به گفته این مقاله گرچه امارات به بیشتر اهداف اموزشی براساس شاخص های جهانی دست یافته امابرای اطمینان از توانایی فارغ التحصیلان جهت رفع نیاز بازار کاروتوسعه اجتماعی وفرهنگی طرح جامع سند تربیتی این کشور توسط وزارت اموزش وپرورش ارائه شده است.

در این راهبرد توسعه اموزشی در 5طرح  تا سال 2020این گونه طراحی شده است.

0 – معرفی اخرین دستاوردهای تکنولوژی اطلاعات برای تمام مقاطع تحصیلی- یک کامپیوتر برای ده دانش اموز پیش دبستانی – یک کامپیوتر برای پنج دانش اموز دبستانی – یک کامپیوتر برای هر دانش اموز دبیرستانی

0-تاکید اساسی برنیازهای دانش اموزان به خصوص ترویج  خود فراگیری

0-توسعه برنامه های اموزشی – برنامه کاراموزی معلمان

0-تعریف شاخص برای نشان دادن این که چه درصدی از دانش اموزان توان استفاده از کامپیوتر واینترنت را دارند.

0-ترویج معلمان در استفاده از مهارتها ی ای تی

0-رساندن همه مدارس با برنامه ها ی توسعه به استاندارد جهانی اموزشی با تاکید بر زمینه دستاوردهای نهایی ای تی در همه سطع ها به عنوان اولویت اصلی

0-ایجاد شبکه ارتباطی بین مدارس وطراحی برنامه درسی جامع وکارا در این زمینه وان لاین بودن این شبکه مدرسه ی

به ادرس

www.itep.ae

0-این شبکه در اغاز چهل دبیرستان را تحت پوشش قرار داده وهرسال سیزده هزار دانش اموزاز طریق این شبکه اموزش می بینند.در سال 2005-6حدود نودوهفت درصد کاراموزان توانسته اندبا درجه موفقیت از برنامه های این شبکه استفاده کنند.

 

 

 

 

دورنماي سال 2020 از 7 موضوع استراتژيك در زمينة سياست هاي آموزشي، طرح‌هاي عملي، ‌برنامه‌هاي اجرايي و پروژه‌هاي خاص جهت نيل به توسعه سيستم آموزشي کشور برخوردار مي‌باشد. که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1ـ افزايش همكاري ميان سيستم آموزشي و ديگر سيستم‌هاي اجتماعي در جهت نيل به ‌توسعه جامع پايدار درامارات متحده عربي.

2ـ ارتقاءسطح كيفي و تخصصي دست اندرکاران حوزه آموزش كار و ارتقاء سطح عملكرد آنان به منظور افزايش سطح بازدهي داخلي وخارجي نظام آموزشي و افزايش توليد، كاهش قيمت اقلام و نيل به شكوفايي اقتصادي.

3ـ افزايش مشاركت همگاني سيستم آموزشي درجهت گسترش رشد دانش، فرهنگ وتمدن وامکانات تكنولوژيك به منظور نيل جامعه به رقابت دراقتصاد جهاني.

4ـ تكميل وتوسعه زير ساختها وپايه‌هاي سازماني سيستم آموزشي به منظور افزايش توليدات اقتصادي،‌ اجتماعي وفرهنگي و قادر ساختن اين سيستم جهت رويارويي موثر با مشكلات و مسائل كنوني، ‌دگرگوني‌ها و انتظارات آتي و تمايل به تغييير وحركت رو به رشد درسطوح ملي،‌ منطقه‌اي و بين المللي.

5ـ افزايش مشاركت اقشار مختلف جامعه درطرح ريزي سرمايه گذاري و مديريت آموزشي به منظور دست يابي به آموزش همگاني به عبارت کلي تر،  از آنجايي كه آموزش موضوعي اجتماعي است، آموزش دولتي وخصوصي و همچنين آموزش رسمي‌ و غير رسمي‌ بايد مكمل يكديگر باشند. سياست هاي جديد نيز بايد درجهت پشتيباني توسعه كيفيت آموزش اتخاذ گردد.

6ـ برقراري تكامل ميان حلقه‌هاي مختلف آموزش(آموزش ملي. فني، دانشگاهي و حرفه اي) در کليه سطوح آموزشي و اصلاح  هرگونه عدم توازن ساختاري در هر يك از اين حلقه‌ها به جهت جلوگيري از كيفيت نامناسب 1 حلقه برروي ساير حلقه‌ چنين تكاملي به منظور توفيق تلاشهاي صورت گرفته و با هدف ايجاد سرمايه انساني پيشرفته و افزايش مشاركت و بهره مندي شهروندان از توسعه كليدي حاصل مي گردد، چرا كه وسيله و هدف نهايي توسعه ملي است.

7ـ توسعه كيفيت نظام آموزشي، با تمركز روشها، اهداف، دوره هاي تحصيلي، ابزار آموزشي، معلمان و توانايي آنان، شيوه‌هاي ارزيابي، ‌راهكارها و تجهيزات در جهت تربيت نسل خلاق كه شايستگي ايجاد جامعه اي مولد و توسعه يافته را داشته و پيشرفت آن بر پايه آموزش، ‌دانش، فرهنگ و سنتهاي قديمي‌غني استوار باشد. به طور کلي مي توان 7 موضوع استراتژيک دور نماي سال 2020 را به شرح ذيل خلاصه نمود:

1ـ معرفي آموزش به عنوان انگيزه‌اي جهت توسعه ملي

2ـ ارتقاء سطح کيفي و کمي سيستم آموزشي

3ـ  افزايش مشارکت همگاني آموزشي

4ـ معرفي آموزش به عنوان محركي براي فرهنگ و دانش

5ـ برخورداري نظام آموزشي از زير ساختاري انعطاف پذير و پويا

6ـ مشاركت اجتماعي،همكاري و حمايت همه جانبه از سياست هاي آموزشي ملي

7ـ نوساماني آموزش و ايجاد تكامل ميان دوره‌هاي آموزشي

استراتژيهاي آموزشي

از جمله مهم ترين استراتژي هاي آموزشي دولت امارات متحده عربي در خصوص حوزه هاي مختلف آموزش مي تئان به موارد ذيل اشاره نمود:

1-  استراتژيهاي توسعه حمايت‌هاي دوران كودكي

 دورة پيش دبستاني نخستين مرحله آموزش پايه است. در واقع اين مرحله به عنوان پل انتقالي مهم از زندگي محدود خانوادگي به محيط متنوع تر مدرسه براي كودك محسوب مي گردد. امروزه دوره پيش دبستاني از فلسفه و نيازمنديهاي آموزشي، اهداف جامع آموزشي، رفتار اجتماعي، دانش، تمايلات و دوره‌هاي تحصيلي خاص خود برخوردار مي باشد.از اين رو، نشريات آموزشي در امارات متحده عربي از دوره پيش دبستاني به عنوان جزء لاينفك سيستم آموزش عمومي و نه به عنوان بخشي از يك واحد مجزا ياد مي کنند. به اين دليل موسسات آموزشي ارائه کننده كودكان 4 تا 6 ساله خدمات حمايتي از قبيل رشد كامل و متوازن كودك درتمام زمينه‌هاي فيزيكي، ذهني و رواني و علاوه بر آن تقويت و توسعه توانايي‌هاي آنان از طريق بازي و فعاليت‌هاي آزاد تشکيل مي گردد.تحقيقات آموزشي و رواني كه به تازگي در كشورهاي توسعه يافته انجام شده است، نشانگررشد توجه در اوان كودكي مي باشد. در واقع اين مرحله مقطعي حياتي با خصوصيات مشخص و واضح است كه به عنوان پايه‌اي جهت نوسازي برنامه‌هاي آموزشي مراکز پيش دبستاني بكار مي‌رود. جامعيت و قابليت انعطاف، در حال حاضر خصوصيات اصلي دوره پيش دبستاني در امارات متحده عربي است. به طور عمده هدف اين دوره توسعه تجارت، رفتارها و تمايلات كودكان و معطوف داشتن توجه ويژه  به رشد سريع كودكان است. وزارتخانه آموزش به تعيين اصول واحد‌هاي تخصصي در سال 1982 مبادرت نمود. دورة تحصيلات مدرن مراکز پيش دبستاني نيز طي سال 2000– 1999بر پايه اصل خود آموزي معرفي شد.

2- استراتژي هاي آموزش پايه

اداره مراکز پيش دبستاني و آموزش ابتدايي عهده دار مسئووليت نظارت برعملکرد مدارس عمومي‌ابتدايي است.از جمله ديگر مسئووليت هاي اين اداره مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1-اطمينان از اجراي فرايند‌هاي ياد گيري و آموزش در مراکز پيش دبستاني و مدارس ابتدايي دولتي مطابق با قوانين و برنامه‌هاي اختصاص يافته.

استراتژي مذکور از طريق آموزگاران و مناطق آموزشي و همچنين بازديدهاي محلي و گزارش‌ها و تحليل‌هاي مربوطه امكان پذير است تا از اين طريق بتوان عناصر كمك كننده و باز دارنده را استنباط نمود.

2- احداث يا نو سازي مراکز پيش دبستاني و مدارس ابتدايي متناسب با طرحها، سياست‌ها و منابع وزارتخانه آموزش با در نظر داشتن نيازهاي جغرافيايي و مردمي( دموگرافي) به منظور توسعه ارائه خدمات آموزشي و اطمينان از توزيع متوازن اين خدمات در ميان مناطق مختلف کشور.

3- اعمال قوانين جديد در پذيرش، نام نويسي و انتقال منطبق بر مقررات وزارتخانه،

آموزش اين درحالي است که در حال حاضر قدرت اجرايي بايد در اختيار خود مناطق آموزشي و يا تحت مرجعيت اين مناطق در اختيار مدارس با صلاحيت مي باشد.

4- تعيين كيفيت باشگاهها، زمين‌هاي ورزشي و ابزار مورد نياز آموزشي با هم‌كاري وزارتخانه‌هاي مربوطه.

5- ارائه دستور العمل تدريجي جهت نيل به دو هدف بهره گيري از اصول آموزش ابتدايي اجباري مطابق با مقررات وزارتخانه آموزش و ابزار و منابع انساني موجود و حذف پديده ترك تحصيل و شناسايي منابع بالقوه‌اي كه منجر به گسترش پديده ترك تحصيل مي‌گردد.

 6- برقراري هم‌كاري نزديك با ديگر وزارتخانه‌ها در فعاليت‌هايي كه نياز به ايفاي نقش آنان در مراکز پيش دبستاني و مدارس ابتدايي دارد.

3- استراتژي آموزش خصوصي

  با رجوع به اهداف تصريح شده در قانون آموزش خصوصي،  استراتژي مديريت آموزش  خصوصي به گونه هاي استوار مي باشد که جهت احداث براي ساختن مؤسسات آموزش خصوصي جديد يا توسعه و آماده سازي مجدداين مراکز مطابق با  برنامه‌هاي ارائه شده در قوانين فدرال و پيش نويس قوانين مربوطه مجوز اعطا مي گردد.

4– استراتژي توسعه موفقيت در يادگيري

  توسعه موفقيت در يادگيري از جمله اهداف اصلي استراتژي آموزشي امارات متحده عربي است كه در برگيرنده کليه موسسات وابسته به وزارتخانه آموزش و مناطق آموزشي است. از  اين روي، در کليه راهكارها بادوره هاي زماني متفاوت تقدم اين هدف در نظر گرفته مي شود.موارد ذيل به عنوان اقدامات اساسي در جهت دستيابي به توسعه موفقيت در يادگيري همواره مطرح مي باشند:

1- انتخاب تعدادي از دانش آموزان دختر وپسر از ميان برخي مدارس به عنوان نمونه تحقيقاتي به منظور ارزيابي تأثير توسعه موفقيت در ياد گيري  رشته‌هاي گوناگون تحصيلي.

     2- تعيين مهارت‌هاي ضروري دانش آموزان در زمينه‌هاي خواندن، نوشتن، محاسبات و تفكر منطقي در مدارس ابتدايي، مقدماتي و متوسطه به منظور ارزيابي اين كه اهداف مورد نظر تا چه حدي تأمين شده اند.

5– استراتژي مراکز سواد آموزي و آموزش بزرگسالان

استراتژي، طرحها و برنامه‌هاي اصلي بسيار عملي و متعالي هستند چرا كه بر پايه آنچه   تاكنون در اين زمينه بدست آمده است قرار دارند. در نتيجه نياز بي سوادان جهت دستيابي به ابزار مدرن و درك اصول قوانين و كاربردهاي عملي مربوطه شناسايي ميگردد. از اين روي

6– استراتژي پرورش مهارت‌هاي پايه

دوره‌هاي تحصيلي و مشاوره‌اي ويژه سواد آموزي و آموزش بزرگسالان به منظور نيل اهداف خاص دولت برگزار مي‌گردد. توجه خاصي به آموزش فني – حرفه‌اي معطوف گرديده است تا تصوير صحيحي از سياست آموزش بزرگسالان با   هدف پاسخگويي به نيازهاي بازار كار در امارات متحده عربي ارائه گردد.

7– استراتژي آموزش از راه دور

طي دهه اخير وزارت آموزش و جوانان امارات متحده عربي نتايج مثبتي در تقويت و نوسازي سيستم آموزشي كسب نموده است. اين امر از طريق برقراري روابط عمومي ،انتشار و توزيع  نشريات و رسانه‌هاي آموزشي و هم‌كاري و  هم‌راهي بارسانه‌هاي جمعي و خصوصي منطقه‌اي مرتبط با فرايند آموزش ميسر گرديد. بخش رسانه هاي آموزشي نيز در تهيه و ساخت برنامه‌اي اطلاع رساني مربوط به وزارتخانه آموزش و در كل  فرايند آموزشي شركت دارند. در واقع،برخي از اين برنامه‌ها بر دوره‌هاي آموزشي، اطلاع رساني، مشاوره و راهنمايي و توليد برنامه‌هايي با موضوع آموزش، نشست‌ها و تحقيقات آموزشي متمركز مي باشند

جناب دكتر علي عبدالعزيز الشرهان،‌ وزير آموزش وجوانان امارات متحده عربي، از زمان صدارت  به مقام وزارت، به تجزيه و تحليل و ارزيابي جايگاه كنوني وزارتخانه مشتمل برگزارشات و مدارك مكتوب و ديدارها وجلسات حضوري با كادر فني و اداري وزارت مذکور مبادرت نموده است. درنتيجه تعدادي مصوبات استراتژيك دركنار طرح مشكلات وعوامل موثر در حوزه آموزش کشور مورد بررسي قرارگرفت. گفتني است که اين مسئله درنهايت به طراحي «دور نماي آموزشي سال 2020» منتهي گرديد.کمتر دورنماي آموزشي سال 2020 همانا عمليات طرح ريزي استراتژيك باهدف دستيابي به آموزش بهتر براي تعداد افراد بيشتر با هزينة کمتر مي باشد. از اين دورنما تحت عنوان ديدگاه کمي آموزش درامارات متحده عربي تا سال 2020ياد مي گردد. از جمله دستآورد هاي طراحي اين دورنما، ‌مي توان به ارتقاء مهارت هاي کادر موسسات آموزشي، فراهم سازي آموزش ضمن خدمت دراز مدت براي آنان به منظور دسترسي و بهره گيري از تكنولوژي‌هاي جديد آموزشي، ‌تهيه و بهره گيري از اطلاعات روز در حوزه آموزش، تقويت حس پذيرش مسئوليت و تقبل مسئوليت هاي كاري و اجتماعي در ميان اکثريت شهروندان اماراتي، و ايجاد كشش و تمايلي در ميان تمام طبقات مختلف اجتماعي و در کليه سطوح مختلف آموزشي جهت مشارکت در جهاد آموزشي اشاره نمود.

مجري اصلي دورنماي آموزشي سال 2020، وزارت آموزش و جوانان امارات متحده عربي است که بر پايه موارد ذيل به تنظيم اهداف و سياست هاي آموزشي کشور مبادرت مي نمايد:

1ـ سندسياست آموزشي امارات متحده عربي تنظيم شده توسط كميته اجرايي آموزش و هيئت وزيران گفتني است که اين سند بر پايه قانون اساسي،‌قوانين،سنتها، تاريخ، وضعيت اجتماعي، اقتصادي وجمعيت كنوني و سياست هاي جامعه طراحي گرديده است. در واقع اين سند ارزيابي خارجي سيستم آموزشي کشور امارات متحده عربي است.

2ـ راهنمايي‌ مسئولان حوزه آموزش و قراردادها، ‌مصوبات و مسائل فراروي آموزش كشور.

3ـ ارزيابي داخلي سيستم آموزشي از طريق كنكاش در وضعيت، مشكلات، اهداف و آينده نگري آموزشي.

4ـ تمايلات جهاني جهت توسعه آموزش به عنوان كليدي جهت توسعه پايدار و وسيله‌اي براي حركت و تجديد حيات علمي‌ كشور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ساختار نظام آموزشی:

تفکیک سیستم اموزسی این کشور

دوره ابتدایی ومتوسطه برای همه ی شهروندان این کشورفراهم شده است.

ساختار نظام اموزشی موجود این کشور از سال 1970ایجاد شده است .دوره زمانی 14 ساله اموزشی را در برمی گیرد که این 14سال خود به 4 دوره تقسیم می شود.

پیش دبستانی:4 تا 5سال

دبستان:نرم بین 6تا 12 سالگی (6سال)

مقدماتی :12 تا 15 سالگی (3سال)preparatory

متوسطه:15تا 18(3سال)

Certificate/diploma awarded: Secondary School Leaving Certificate

 مدارس متوسطه فنی:12تا 18سالگی (6سال)

Certificate/diploma awarded: Technical Secondary Diploma

مدرک د یپلم فنی

 

 

 

 

آموزش پيش دانشگاهي

آموزش پايه

مدت دوره: 6سال

طي سطوح سني : 12-6 سال

آموزش ابتدايي 

نوع مدارس اراائه کننده اين نوع آموزش:مدارس ابتدايي

مدت دوره : 6 سال

سطوح سني : 12-6 سال

آموزش مقدماتي متوسطه

مدارس ارائه کننده اين نوع آموزش:مدارس مقدماتي متوسطه

نوع مدرس‌هاي كه اين آموزش را ارائه مي‌دهد: مدرسه آمادگي

مدت دوره : 3 سال

سطوح سني :15-12 سال

آموزش تکميلي متوسطه

مدارس ارائه کننده اين نوع آموزش:مدارس تکميلي متوسطه

مدت دوره : 3 سال

سطوح سني :18-15 سال

مدرك اعطايي:گواهينامه ديپلم متوسطه تحت عنوان (ش هادت التناوياالعما)

آموزش فني

مدارس ارائه کننده اين نوع آموزش:مدارس متوسطه فني

مدت دوره : 6 سال

سطوح سني : 18-12 سال

مدرك اعطايي : ديپلم متوسطه فني

 باوجود تعداد زياد مدارس خصوصي بادوره‌هاي تحصيلي مختلف ( انگليسي ـ امريكايي ـ فرانسوي و..) برخي از خانواده‌هاي اماراتي ترجيح مي‌دهند كه فرزندانشان دراين مدارس ثبت نام نمايند‏، تا از اين طريق به تجربه و دانش علمي‌بهتر متناسب كه با نيازهاي كنوني و مسائل روز جهاني نائل آيند. گفتني است كه اين تمايل والدين در جهت ثبت نام كودكان در مدارس خصوصي به افزايش نرخ كودكان ثبت نامي‌مدارس ابتدايي خصوصي و كاهش نرخ كودكان ثبت نامي‌مدارس ابتدايي دولتي منجر گرديده است

پذيرش كودكان در مدارس دولتي به شهروندان اماراتي و كودكان عرب محدود مي‌گردد                                                   

 

برنامه ها ومحتوای درسی:

 

برنامه هاي آموزشي

دوره اول ابتدايي: زبان عربي، زبان انگليسي، رياضيات،علوم، هنر، تربيت بدني،موسيقي وآموزش خانواده

دوره دوم ابتدايي:دروس آموزشي دوره اول با اين تفاوت كه تعداد جلسات بيشتر بوده و علوم اجتماعي نيز تدريس مي گردد. مدت زمان كلاس هاي هفتگي براي دوره ابتدايي درمرحله اول در هر درس32 جلسه مي باشد.براي دوره ابتدايي در مرحله اول در هر درس براي پسران 34جلسه و براي دختران 36 جلسه لحاظ مي گردد

 

ارتقاء  تحصيلي

در پايان هر ترم آزموني به عمل مي آيدکه نمره آن به همراه نمره كار كلاسي به عنوان نمره نهايي تلقي مي گردد.در صورت كسب نمره قبولي، دانش آموزان به مرحله بالاتر ارتقاء مي يابند.

لازم به ذکر است که در مقاطع ابتدايي هر سال تحصيلي از دو ترم تحصيلي متشکل مي گردد.

 

ارزشيابي تحصيلي

دو نوع ارزشيابي تحصيلي جهت ارزيابي عملکرد دانش آموزان مقطع ابتدايي تحت عنوان آزمون پايان ترم و نمرات كلاسي وجود دارد. دولت امارات متحده عربي، عمده تلاش‌هاي آموزشي، تحصيلي واجتماعي خودرا در جهت پيشرفت كارآيي داخلي وخارجي سيستم آموزشي و ارتقاء سطح كيفيت دانش آموختگان خود متمركز نموده است. از اين روي، مسئولان كشور تأکيد عمده‌اي بر احراز صلاحيت‌هاي مقدماتي آموزشي از قبيل خواندن، نوشتن، مهارت‌هاي رياضي وعملي، ورزش و موسيقي توسط دانش‌آموزان داشته‌اند.به دليل كمبود تجارب جهت ارزيابي سطح مهارت‌هاي مقدماتي دانش‌آموزان، ‌نتايج آزمون‌هاي  جبراني نهايي كلاس چهارم ابتدايي طي سال تحصيلي 99ـ1998‌جهت ارزيابي مهارت دانش‌آموزان در مورد بررسي قرار گرفت. نمونه‌هاي تصادفي مورد استفاده،30% ازكل دانش آموزان مقطع ابتدايي كشور امارات متحده عربي را شامل مي‌گرديد.نتايج آزمون‌ها نشان داد كه نمونه‌هاي تصادفي80% توانايي‌هاي مقدماتي را احراز نموده‌اند. برپايه اين نتايج، نرخ مهارت‌هاي پايه نمونه‌هاي تصادفي در زمينه توانايي خواندن ونوشتن 3/53% براي دانش‌آموزان دختر و پسر كشور بوده است. باوجود اين كه نرخ فوق درصد پاييني است. اما در واقع منعكس كننده سطح مهارت دانش‌آموزان به ميزان 80% است. گفتني است كه مهارت‌هاي رياضي دانش‌آموزان به 5/51% و نرخ مهارت‌هاي علمي‌به 9/71% بالغ مي‌گردد. در حال حاضر دانش‌آموزان پسر برخوردار از توانايي‌هاي مقدماتي پايه درمقايسه با نرخ دختران از روند نزولي برخوردار بوده به عبارت ديگر به 3/47% و60% درمهارت هاي خواندن، نوشتن، ‌5/46% و6/56% در مهارت‌هاي رياضي و سرانجام1/67% و 8/76% در مهارت‌هاي عملي بالغ مي‌گردد

برنامه هاي آموزشي

مجموع تعداد جلسات آموزشي هر درس طي سال اول و دوم بر34 جلسه براي پسران   و   36 جلسه براي دختران مشتمل مي گردد.

نرخ جلسات آموزشي هر درس طي سالهاي اول،دوم،سوم متوسطه

سال سوم

سال دوم وسوم

سال اول

مطالب سال دوم

آموزش اسلامي

آموزش اسلامي

در سال سوم نيز ادامه پيدا مي كند

زبان عربي

زبان عربي

-

زبان انگليسي

تاريخ

فلسفه

رياضيات

جغرافي1

منطق

تربيت بدني

رياضيات

جامعه شناسي

آموزش خانواده ويزه دختران

تربيت بدني

-

آموزش علوم

آموزش خانواده ويزه دختران

-

علوم انساني

زبان انگليسي

-

تاريخ

فيزيك

-

جغرافيا

شيمي

-

جامعه شناسي و اقتصاد

زيست شناسي

-

فيزيك

زمين شناسي

-

شيمي

علوم كامپيوتري

-

زيست شناسي

-

-

زمين شناسي

-

 

 

 

 

Resource:

http://www.uaeinteract.com/education/default.asp

http://www.indexuae.com/Top/Education

http://www.iranculture.org

Source:site  BBCpersian.com

 

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در جمعه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 1:58 |

زندگی وبودن هیاهوی هیچی است که بسته به چشم انداز نگاه ادم هارنگ معنا می گیرد

زندگی بسته در چارچوب میل های است که صدفه طبیعت در نقش غرایز انداخته وصورت اجتماع در قالب ان نقش وتطور.

انسان فرشی است که خدای طبیعت وخدای زندگی جمعی چه محدود وچه گسترده بدان ابریشم اویخته اند وترس ضجه ی درد از همان اغاز باریدن می گیرد واندوه درپس هر چاردیواری با ادم ها می زاید.

تنهایی گزیدم ودرخلوتی گشاده تر از سجاده ی هر جانمازی به خود فرو رفتم تا قالب زندگی را در اینه کدر باورم با روشنی اشنا سازم .

اما هرچه جستم که در اغاز این راه هستم ادم ها برایم تهی تر شدند بت ادمک ها مردند زمان مرد .

 خودم را مولکول های دیدم که سلول هایش روبه سوی چروکیدن می روند وادم ها همه حرف بودند وخواستم در دنیای دیگرها فرو روم  .ادم ها با همه ی تفاوت گفته شده در وحدتی سازمانی روی هم تنیده بودند وباور کردم که روان شناسی وجود دارد وفلسفه قادر به شناسایی جهان نیست. شب وروز وجود دارد وپرستو روزی خواهد مرد یا که دراین زمان دیگر نخواهد بود .

زمین می چرخید اما من احساس نمی کردم .من می چرخم چون زمین می چرخد چون هستی می چرخد .

دایره ی ذهن من چه می داند گستردگی بودن تا کجاست .چرا باید سیاست به بودن اندیشه کند .در دلخوشی دنیای ادم ها در هیاهو های دروغین در صداوسیما ودر جمع باهم بودن زندگی بلوفی بود که برای خودشیرینی یا نقض یک حسادت از زبان در می رفت .

عشق ساخته شده بود تا قیافه ی پشت پرده ودروغ سکس یا فرار از تنهایی یا جبر زندگی جمعی یا اصالت هنر یا تصور دیدار یا افرینش لحظه های شورانگیز باشد.

به دنیای عشق نوجوانی ام که می اندیشم احساس دروغینی بود که داستان ها وسریال های ابکی برایم ساخته بودند.یا شاید ایجاب زمانه یا بازسازی دوباره لذت جنسی

همیشه از صداقت(انچه دراین لحظه فکر می کنیم درست است)گریزان بوده ایم دروغ را برای ان گفتیم تا ناکامی ها وناتوانی های خود رابرای دیگران مخفی کنیم حال انکه دروغ به خود بدترین دردهاست.

زیستن در جامعه ی ما که ریا در زندگی جمعی حکومت می کند اموزش دروغ فلسفه تعلیم وتربیت حاکم است در چنین جایی غول ریا ان قدر بلندی می گیرد که صادق شدن با خود نیز محال می شود.

شهر تبریز بود وخاموشی روزها به زمان هفته می رسید .تورم موج می زد وزندگی فرسوده تر در جنگ حق بودن انرژی هسته ی گم بود./

در این شهر بزرگ مکانی نبود تا هجوم تنهایی را پیش بینی کند .

بیش از هر چیز باور کرده ام که دیگر همه چیز از دنیای بودن از ما گرفته شده است نه امید به اینده نه مجال برای نشان بودن حتی بعد از نزدیک ده سال زندگی کارمندی توان اجاره ی یک خانه درجه ی پنجم را دراین شهر ندارم وان کسی که در اندیشه اصلاح امور جهانی است چرا در اندیشه کارمندان بی خانمان داخلی نیست .

از نابینای که در چاه افتاده بود پرسیدند در این حال زار به چه می اندیشی گفت زیبایی زحل را از نزدیک می بینم.

درجنوب غریب واواره ی این سرزمین برکه ها ساخته اند وهنوز که هنوز است در جهان مدرن امروزی -  در کشوری با هفت هزار سال تمدن – که شعار ان اب سالم غذای سالم روان سالم است اب نوشیدنی خودرا از این برکه ها تامین می کنند.

برکه ها بعد از چندسال پراز گل وخاک می شوند وزمان خشک شدن ان دوباره از گل وخاک پاک شده ودوباره در مسیر رود به انتظار باران می نشینند

وجود ادمی نیز می تواند برکه باشد وتنهایی وخلوت زمانی برای اسایش وبه خود اندیشیدن وبه محیطی پیرامون اندیشیدن وپاک شدن از گل وخاک زندگی جمعی

زندگی چیز اسطوره ی برای فهمیدن ندارد راز زندگی در این لحظه ها جاری است در لحظه ی که من وتو وانها زیست می کنیم ودر قانون جبر زمان هست ونیست می شویم .

عرفان خیال ماست وتوانی که حس را به پیوند تصور می رساند ما همه عارفیم اگر از دایره لوس ستم زندگی لحظه ی به خلوت برویم وفراتر از خود به خود وبه ادم ها بنگریم.

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در شنبه هجدهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 23:52 |

ده در حصار کوه های بلند بود وجاده های شمالی وجنوبی که از مسیر کوهستان در دل دره ها راهی به دنیا دیگر داشت ان قدر دشوار عبور بود که روستارا از محدودیت پر کرده بود.

ذهن ساده کودکان ده در بازی روزگار پیچ وتاب می خورد وخیال می بافت ورویا تا چهار قدمی باغ عمو مجالی نمی افرید وزیستن در هیبت لقاح نروماده شکل می خورد وصورتی از بودن در خلوت زندگی حیات داشت.

امانگاه پسرکی دلگیر ودلتنگ به پشت کوه ها بود .راستی از این جای که چشم من نمی بیند وتجربه ی من نمی ازمایید چگونه جهانی است.بارها در فرارفتن از خود کوه به کوه رفته بود. اما درپس هر بلندی دلگیر بلندی دلتنگ تر یافته بود.

فرهنگ روستا در القای ترس بود. در ساکن ماندن در یکنواختی سیر می کردودنیای ساده وکوچک مردمان ان دیار به شکل نان می اندیشید وطالب عصیان دنیای دیگرنبود.

ده کدخدا ورمال داشت .کدخدا قانون وایین می بست وقانونش فقط برای درک هستی حیوانی وبرای رضایت خواستی که ازتمایل نوعی محیطی که دراوشکل گرفته بود صورت می گرفت.رمال خرافه پرست در جماع نامشروع با کدخدا مردم روستا رابه بردگی ودنیای بسته تر می کشاندندوتاریخ درحال شکل گرفتن بود.

زایش انسان در ابتکار اندیشه ودست به زیر پا کشیده می شدوبهار ده طراوت داشت .زمستان سال قبل سرمای شدیدی داشت .دختر مراد محمد در سرما مرده بود اما بهار کوهستان در زیر چشمه های دل انگیزش با صدای جاری روان اب درزیر درختان سبز وبلند خاطره های درد را می شست وبه زیستن مجال اندیشیدن دوباره می داد. ...........

 

زمین از سکوت پر بود وخواب به دعوا

می کشید بارآه مرا زمان به هوا

چرتکی پریده بود دم ساعت به ثانیه

پشت دیوار ذهن روی تفسیر شعر

می یافت جا بازیچه ی ذهن من رها

دربودی از نبود بود ومی جست

راز سرشکستن در خلوت کوچه ی ما

می گرفت باباد هوا جوانه قد کشیدن ما

به دروغی می اراست سرود پرتپش بودن ما

در گلاویز تک بعدی عشق می بستم تردید

روبه تمایل در ضمیر هوس

ردی برجای مانده از ذهن محدود قفس

نمی یافت جا بازیچه ی ذهن من رها

خواب پریده بودم ووسوسه ی دلگیر روز

ناگاه سیاهی به پنجره گفته بود زور

تحویل فراغت گرفتم از تعطیلات شلوغ

تاکه حس کردم حال وروز بلوغ

زمین از سکوت پر بود وخواب به دعوا

می کشید بارآه مرا زمان به هوا به هوا

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در چهارشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 22:36 |

لبانت

به ظرافت شعر

شهواني ترين بوسه ها را به شرمي چنان مبدل مي كند

كه جاندار غار نشين از آن سود مي جويد

تا به صورت انسان درآيد.

 

و گونه هايت

با دو شيار مّورب

كه غرور ترا هدايت مي كنند و

سرنوشت مرا

كه شب را تحمل كرده ام

بي آن كه به انتظار صبح

مسلح بوده باشم،

و بكارتي سر بلند را

از رو سبيخانه هاي داد و ستد

سر به مهر باز آورده م.

 

هرگز كسي اين گونه فجيع به كشتن خود برنخاست

كه من به زندگي نشستم!

 

و چشانت راز آتش است.

 

و عشقت پيروزي آدمي ست

هنگامي كه به جنگ تقدير مي شتابد.

 

و آغوشت

اندك جائي براي زيستن

اندك جائي براي مردن

و گريز از شهر

كه به هزار انگشت

به وقاحت

پاكي آسمان را متهم مي كند.

كوه با نخستين سنگ ها آغاز مي شود

و انسان با نخستين درد.

 

در من زنداني ستمگري بود

كه به آواز زنجيرش خو نمي كرد -

من با نخستين نگاه تو آغاز شدم.

 

توفان ها

در رقص عظيم تو

به شكوهمندي

ني لبكي مي نوازند،

و ترانه رگ هايت

آفتاب هميشه را طالع مي كند.

 

بگذار چنان از خواب بر آيم

كه كوچه هاي شهر

حضور مرا دريابند.

دستانت آشتي است

ودوستاني كه ياري مي دهند

تا دشمني

از ياد برده شود

پيشانيت آيينه اي بلند است

تابناك وبلند،

كه خواهران هفتگانه در آن مي نگرند

تا به زيبايي خويش دست يابند.

 

دو پرنده بي طاقت در سينه ات آوازمي خوانند.

تابستان از كدامين راه فرا خواهد رسيد

تا عطش

آب ها را گوارا تر كند؟

 

تا آ يينه پديدار آئي

عمري دراز در آ نگريستم

من بركه ها ودريا ها را گريستم

اي پري وار درقالب آدمي

كه پيكرت جزدر خلواره ناراستي نمي سوزد!ــ

حضور بهشتي است

كه گريز از جهنم را توجيه مي كند،

دريائي كه مرا در خود غرق مي كند

تا از همه گناهان ودروغ

شسته شوم.

وسپيده دم با دستهايت بيدارمي شود.

*****

 

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در دوشنبه سیزدهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 22:21 |

شاخه ی تنهایی ام گل داده

تونیستی وشبا به سکوت

رنج دل من چه بی کسی ها

دوباره بی تو سر داده

سپهر سرد زمانه ی ما

دلتنگی پوچی زندگی را

در زرد کدرغروب حیات دم داده

کوچه شهر بهار الوده

نفس کثیف سیاست

چه محدودیت ها به سرود

در بن بست خیال من وتو

در کوچه کوچه شهر

تا حلقه ی دردر فرصت نفس کشیدن

نم داده

بانوی اول در محراب دیدن دوباره

زندگی چه خیال ها داره و

صدبرابر بن بست ها ره داده

نفسی که زاید رنجی براید

دریغ لذتی که زدروغ نیاید

وندر فردای دین دردی چنین

چگونه به اتش دوباره سوختن

فهم داده

تار موی مرا باد کشاند زهر سوی

تار ذهن مرا یاد کشاند زهرروی

دریغ حسرت بودن

نداد ره ی

زمانه در گرفت ره و افکار

به پریشانی خو

طبیعت به قانون

ومرد به دانستن و

من

درسودای خیال کودکی با سهم سکوت

چه عدد تنهایی کم داده

برسرهربزم در دل هررزم درهجوم هرعزم

شیشه ی از تمایل

ریشه ی از خواست

زهر جنبش با روزش غم داده

کنایه ی است دنیا در چشم وبه اندیشیدن درد

جنگ ادم ها به ان تیرگی

بی اندازه داده

من اگر وا کنم خود را  زهستی

با ذهنی که می کند درشتی

شب شب است وفردا به روز

سرخی برگیلاس مانده هنوز

کو ان که دلبری کند با ما سخن وری کند

شاخه ی تنهایی ام گل داده

تونیستی وشبا به سکوت

رنج دل من چه بی کسی ها

دوباره بی تو بلبل داده

 

 

 

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در یکشنبه دوازدهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 22:42 |

بی زمین غریبه در سرزمین

می کشد به پشت پا

                          باور من

                                   برده ی شدم- همین

کارمندی! درد اجاره خونه

                                خدای خونه با صدبهونه

                                                           می برد مرا به غم دوباره

 

 

خواب دیدیم نشد تعبیر

نفت امد به سفره! اما سفره ها نشد رنگین

به فردا بستیم دل وکردیم چاره

فردا امد دریغ از پارسال دوباره!

دیگر نه امید که برید ازبرم

شاخه ی درخت فردا

به شکوفه

نزد رنگ ارزو

بغض سراسرشد درین

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در جمعه دهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 13:40 |

منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی (1)

دوستان عزیزی که از این اطلاعات استفاده می کنند اگر تغییرات جدیدی صورت گرفته در این مورد داشته باشند می توانند به صورت نظر ارائه کنند.

با محدودیت های اینترنتی موجود در کشور دردسر زیادی بابت گذاشتن این اطلاعات بروی وبلاگ داشته ام

درکتاب های منبع وضرایب درسی تغییری مشاهده نکرده ام گرچه الگوی سال 85را انتخاب کرده ام.

به امید تغیرات علمی وکیفی در دانشکده های علوم تربیتی وسیستم نظام اموزشی کشور که نیازمند دانشجویانی خلاق ومبتکر می باشد .
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 2:0 |
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 1:56 |
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه نهم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 1:40 |
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در دوشنبه ششم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 1:14 |
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در جمعه سوم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 15:20 |

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در جمعه سوم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 15:15 |
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 12:4 |

باغچه دارد ویران می شود کسی به فکر فردا نیست.

هنوز خاطرات مدرسه ودبستان را که مرور می کنم چیزی که بیش از همه ذهن مدرسه ایم را پوشش می دهد گفتاری در اغاز درس تاریخ مربوط به سلسله قاجار است که دران پند اقا محمد خان به فتعلی شاه بود (حال انکه اقا محمد خان وطن پرست از ان بود که هم وطنان اذری مان امروز سنگ الهام علیف ورجیب طیب اردوغان به سینه می زنند)وان این گفتار بود که اگر می خواهی براین مردم حکومت کنی / نگذار سواد(خ –ن)یاد بگیرند .

ذهن بچگی مان نفرین می فرستاد وخرسند از ان که امروز قبیله ی سیاست در نماد سرنیزه اموزش اجباری دارد وتعلیم وتربیت همگانی .

امروز که بیش از همه غرق در این اندیشه هستم که دانایی چیست وچه ذهنی می تواند روبه سوی کامل بودن رود وبیشتر از همه ی زمان ها در اندیشه ی تحلیل ذهن خود در رویکرد تجربه گرایانه ی هستی هستم .هربود ونبودی را به پرسش گرفته ام وسیلان رویت معما گونه وجود را از زیور دردناک هستی با تردید با ابهام وبا ترس به خلوت زندگی کشانده ام

دردی همراه با سوزشی احساسی مرا در خود گم می کند که اگر بهانه ام امروز فقط این باشد که خواستم به خاطر دوستانی که دنبال منبع ارشد هستند مطلبی را اسکن کرده ودر وبلاگ شخصی ام بگذارم سرعت اینترنت انقدر پایین است که کلافه ام می کند ودیروز برای جستجوی مطلبی علمی ان قدر اذار واذیت دیدم که با مشت به مانیتور کوبیدم وان روز که مجلس که خواستگاه منفعت عمومی است!!!! استفاده از ماهواره را ممنوع کرد!!!! دردناک گزیده ی ان سخن تاریخی نیست حال ان که امروز اموزش – یادگیری وجهانی شدن ودرک جهانی داشتن در گرو ابزار اطلاعاتی جدیدی است که در عرصه الکترونیک رونموده ودر باز تعریف دوباره از سواد جایگزین رویکرد اقا محمد خانی شده است.

با کدام منطق وفرهنگ در دنیای امروز کسانی به خود اجازه می دهد به جای انسانی دیگر اندیشه کنند وبه جای اوفکر!!!

 در کدام دین وایین ودر کدام مکتب بشری به جز تعبیر استعمار که ملت ها را توانا به رشد خود نمی دانستند وبه این استدلال غیر انسانی به دنبال خواست بیمار گونه ی خویش که ریشه در خودخواهی وارضای امیال به جای مانده از تکامل حیوانی خویش بودند دیده می شود. ایا نگرش چنین به ملت در زیر مجموعه ی یک کشور نمی تواند استعمار تلقی شود.

+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در پنجشنبه دوم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 11:58 |
+ نوشته شده توسط حامد پاسالاری در چهارشنبه یکم خرداد ۱۳۸۷ و ساعت 0:12 |